Hälsofrämjande motion för alla elever: Vilka hinder står i vägen?

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

Sammanfattning: Motion är viktigt för människors fysiska och psykiska hälsa, men vi lever i allmänhet mycketstillasittande liv. Såväl läroplanen som internationella organ rekommenderar att skolan skaerbjuda sina elever riklig tillgång till motion, men det är tveksamt i vilken mån dettaönskemål blir uppfyllt. I denna studie intervjuas nio erfarna tjänstemän, vilka får berätta omvilka hinder som står i vägen för elevernas tillgång till motion. Syftet är att identifierapotentiella hinder för elevers tillgång till motion. Med hinder avses såväl yttre och inrefysiska hinder som yttre och inre psykosociala hinder. Två tredjedelar av informanterna ärskolsköterskor vilka har haft enskilda hälsosamtal med var och en av de elever som står underhens ansvar. Sålunda utgör informanternas erfarenheter även en rik källa till eleverserfarenheter och upplevelser, om än med reservation för att tillgången till dessa erfarenheterbegränsas av att de har filtrerats längs vägen: Begränsningar dels i form av vad elevenberättar, och dels i form av vad skolsköterskan uppmärksammar, tolkar och minns. Studienfann tre sorters hinder. För det första hinder som drabbar alla, vilket inkluderar dels begränsadtid avsatt för motion och dels begränsa möjligheter att integrera motion i andra aktiviteter. Fördet andra hinder som särskilt drabbar personer som är otränade och/eller överviktiga. Dettainkluderar nåliga cirklar med kroppens begränsningar, problem med självbild samt att bliutsatt för negativa attityder utifrån sin kropp, men även problem med att bli inlåst av socialagemenskaper vars sociala normer förespråkar ointresse eller fördömande mot motion. Samtför det tredje hinder som drabbar de som av ett eller annat skäl inte vill eller vågar vara naknainför andra, vilket förekommer bland annat utifrån omklädningsrummens underförståddaheteronorm och cisnorm.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)