Barnens rättigheter i grundskolan i Sverige och i USA, New York

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Syfte: Vårt övergripande syfte är att se vad som framkommer vid en jämförelse av barnens rättigheter i den offentliga grundskolan i USA, New York och i Sverige.Huvudfrågor: Vad framkommer vid en jämförelse mellan värdegrunden i den svenska obligatoriska skolan och för motsvarande skolform i USA, New York? Vilka rättigheter har barnen i skolan enligt det internationella dokumentet, FN:s barnkonvention?Metod och material:Metoden vi använt oss av i vår studie är en kvalitativ studie i form av en dokumentanalys. Vi har valt att granska innehållet i olika dokument så som värdegrunden i Sverige och USA, New York samt FN:s barnkonvention.Betydelse för läraryrket:Som blivande lärare anser vi det är viktigt att ha en medvetenhet om att undervisningen i skolan ska bedrivas ur ett perspektiv så att barnens rättigheter alltid står i centrum. Detta styrks även i den aktuella läroplanen Lgr 11. Detta är en medvetenhet i sig och är relevant kunskap för alla blivande och verksamma lärare.Resultat:Vårt resultat visar att det inte finns några större skillnader mellan barnens rättigheter i USA, New York och Sverige. Skillnaderna ligger i utformandet av dokumenten och processen för att uppnå förståelsen för de etiska värdena. En annan skillnad som vi uppmärksammade var att genus benämns mycket mer ofta i den svenska läroplanen. I Sverige börjar vi följa Lgr11 hösten 011, medan varje stat i USA har sin egen plan för värdegrunden. I staten New York följer de värdegrunden Character Education som går ut på att ge eleverna en större förståelse för de mänskliga värdena.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)