ALS ur ett patientperspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

Sammanfattning: Bakgrund: Amyotrofisk Lateral Skleros (ALS) är en sjukdom som drabbar ungefär 220-250 personer i Sverige varje år, de drabbade är oftast mellan 45-75 år. ALS är en sjukdom som drabbar nervsystemet vilket gör att musklerna förlamas. ALS leder till döden och sjukdomen orsakar både fysiska och psykiska svårigheter.  Syfte: Syftet med studien var att beskriva upplevelsen att leva med ALS. Metod: En kvalitativ litteraturstudie har gjorts som var baserad på fem självbiografier. Studien analyserades utifrån en manifest innehållsanalys med induktiv ansats. Resultat: I resultatet framkom det tre kategorier med tillhörande underkategorier som beskriver upplevelsen av att leva med ALS. Kategorierna är följande; Negativa livsförändringar, En förändrad kropp och Välmående trots sjukdom. Resultatet påvisar upplevelsen av att leva med ALS gav ett behov av delaktighet och känsla av kontroll. Samtidigt upplevde kvinnorna välmående trots sjukdom, då de uppskattade livet och tog vara på tiden.   Slutsats: Uppsatsens resultat visar att ALS medförde en rad olika upplevelser i form av sorg, skam, välmående trots sjukdom och existentiella tankar. Att kvinnorna kunde uppleva ett välmående trots ALS berodde på att de valde att leva i nuet och ta vara på tiden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)