”Fröknarna ska inte räcka upp handen, det ska bara barnen.” : En studie om barns delaktighet och inflytande i förskolans samlingar utifrån barns perspektiv

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

Sammanfattning: I förskolans verksamhet förekommer samlingar som ett vardagligt inslag där alla barn på etteller annat sätt förväntas delta. Läroplanen för förskolan (2018) understryker att barn iförskolan ska ges möjlighet till delaktighet och inflytande i enlighet med FN:s konventionom barns rättigheter (Skolverket, 2018). Tidigare forskning om barns delaktighet ochinflytande beskrivs främst utifrån förskollärares perspektiv. Därav blir studiens syfte attbidra med kunskap kring förskolebarns olika upplevelser av delaktighet och inflytande iförskolans samlingar. Med stöd i en fenomenologisk ansats och livsvärldsteorin har barnseget perspektiv getts utrymme genom barnintervjuer av förskolebarn i åldern 3–5 år på treolika förskolor. Harry Shiers (2001) modell för olika nivåer av delaktighet utgör ett redskapi analysen av barnens uttalanden. Resultatet pekar på att en stor del av barnens uttalandenkan relateras till en svagare form av delaktighet i Shiers modell där de på eget initiativ utövarinflytande eller blir föremål för pedagogers makt. Att förhålla sig till den sociala ordningeni samlingen i form av regler och rutiner kan utifrån barnens utsagor tolkas både som enmöjlighet och ett hinder i relation till deras delaktighet och inflytande. På liknande sätt tyderresultatet på att förutsättningar för barns delaktighet och inflytande i förskolans samlingarfinns, men att det är beroende av pedagogers förhållningssätt och i förlängningen vilkamaktförhållanden som existerar mellan pedagog och barn. För att involvera barn ibeslutsprocesser och inte enbart i genomförandet av aktiviteter i förskolan krävs ytterligareansträngningar av pedagoger med visionen om en verksamhet skapad med barnens röster iförgrunden och inte i bakgrunden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)