Den platta organisationens hierarki och byråkrati-en fallstudie av ett konsultföretag

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Syfte: Syftet med detta arbete är att försöka skapa förståelse kring hierarkiska och byråkratiska strukturer i platta kunskapsintensiva organisationer. Ambitionen är inte att polarisera begreppen till den grad att organisationer kan placeras in i antingen eller fack, utan att föra en djupare diskussion kring hierarkiska och byråkratiska strukturer. Det blir således möjligt att tala om grader och former av byråkrati och hierarki. Metod: Kvalitativt tolkande fallstudie med semistrukturerade djupintervjuer. Ett hermeneutiskt tillvägagångssätt. Teori: Som skelett i det teoretiska ramverket ligger Mintzbergs teorier kring hierarki och byråkrati. De delar av författarens teorier som här fokuseras på är de som är mest relevanta för en studie av ett kunskapsintensivt företag. Utöver Mintzberg används andra författare för att gå in på ett djupare teoretiskt plan och anpassa det teoretiska ramverket efter studiens syfte. Studien av hierarkin kommer främst att kretsa kring frågor angående beslutsmaktens positioner i organisationer och att organisera projekt. Vidare så behandlas byråkratifrågor främst i termer av beteendereglering, kunskapshantering och standardisering av kunskaper. Som en form av antibyråkrati 2 behandlas vad som här kallas organisk form, med en låg grad av regelstyrning. Vikt kommer även att läggas på förekomsten av temporära och permanenta organisationer som mestadels arbetar i projektform. Slutsatser: Sigma Integra har en tydlig hierarki med få nivåer, där de olika affärsområdena har ett stort utrymme att röra sig ganska fritt inom sina kompetensområden och där i sin tur konsulterna har en stor frihet att jobba självständigt gentemot kunderna. I byråkratiska termer kan man säga att företaget i hög grad saknar direkt övervakning, utan koordineringen av verksamheten präglas snarare av ömsesidig anpassning. Tittar man närmare på konsulternas arbete så ser man förutom en vertikal även en horisontell decentralisering. Eftersom företagets arbete utgörs av komplicerad problemlösning så är formparametern i detta fall standardisering av kunskaper och kompetenser. Förutom byråkratiseringen av kunskaper och kompetenser som ett verktyg för att kontrollera och skapa en viss förutsägbarhet i verksamheten kan förtroende nämnas som en andra kontrollform. Det är dessutom tydligt att kunskap är starkt bunden till individerna, det förekommer ingen kodifiering av kunskaper, utan dessa är knutna till enskilda individer och förmedlas endast genom informell kommunikation. Intressant är att även om Integras organisationsform kan kategoriseras som relativt platt och organisk så utförs arbetet i temporära projekt vilket medför att arbetet stundom utförs i relativt kontrollerade och formaliserade miljöer. I dessa temporära projekt utgör alltid kunden toppen av hierarkin.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)