Lingonveckan : Att marknadsföra det onämnbara

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Mot bakgrund av förändringar i den samhällsdebatten gällande jämställdhet och könsroller,ämnar denna uppsats att undersöka hur menstabut tar sig uttryck i reklam och hur detta harförändrats under de senaste tre decennierna. Genom en kvalitativ innehållsanalys med ettmultimodalt angreppssätt hittade vi förändringar i hur menstabut har skildrats imensskyddsreklamer mellan åren 1995 och 2018. I reklamfilmerna från 90-talet behandladesmenstruationen som ett tabu och olika marknadsföringsstrategier användes för att kringgå detkänsliga ämnet för att inte uppröra mottagaren. Under tidigt 2000-tal fokuserades det mycketpå fräschhet och feminitet men efter 2005 går det att urskilja en skillnad; i de senaremensskyddsreklamerna motsägs den traditionella porträtteringen av mens som tabu genom attuppmuntra till fysisk aktivitet under menstruation och ett minskat fokus på fräschhet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)