Kärlekens konstruktion – En intervjustudie om att leva polyamoröst, relationsanarkistiskt eller icke-monogamt i ett samhälle med monogami som norm

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Sammanfattning: Syftet med denna uppsats är att problematisera tvåsamhetsnormen genom att undersöka hur personer som kallar sig polyamorösa, relationsanarkister eller medvetet icke-monogama förhåller sig till normer för kärlek, vänskap och relationer, med fokus på normen om tvåsamhet. Vi undersöker hur det kan upplevas att bryta mot denna norm och vilka reaktioner dessa personer möter från omgivningen. Vi har använt oss av feministiskt poststrukturalistiskt och queerteoretiskt perspektiv som förståelseram. Våra frågeställningar är: • Hur beskriver intervjupersonerna sina tankar och erfarenheter av att leva icke-monogamt? • Hur resonerar intervjupersonerna kring och förhåller sig till normer för kärlek och relationer? • Hur upplever de omgivningens reaktioner på- och bemötande av uttryckta icke-monogama tankar, känslor och praktiker? Undersökningen bygger på kvalitativa intervjuer med sju personer som har olika sätt att tänka kring och utforma nära relationer. Deras gemensamma nämnare är en kritik av normativa relations- och kärleksideal. Studien visar att en central fråga för dessa personer är att ha ett aktivt och reflekterande förhållningssätt till nära relationer utan färdiga mallar och föreställningar om vad en relation ska innehålla. Ett framträdande synsätt är att varje relation är unik och inte behöver stå i konkurrensställning med andra relationer. Ur detta synsätt kommer en öppenhet att ha flera intima och kärleksfulla relationer samtidigt. Några vill utmana normerna för vänskap genom att vänskapsrelationers status uppvärderas och reglerna för vänskap och kärlek ifrågasätts. Det finns en kritik mot det värde som den tvåsamma kärleksrelationen tillmäts på bekostnad av andra relationer. De intervjuade betonar också att ha ansvarsfulla och jämlika nära relationer. Vi ser att det är möjligt att utforma nära relationer på sitt eget sätt, men det är inte utan att det möter motstånd. Det är främst bejakandet av kärleksfulla relationer med flera samtidigt som är kontroversiellt. Intervjupersonerna möter positiva reaktioner från omgivningen, men också ifrågasättande, osynliggörande och diskriminering. Den direkta diskrimineringen tar sig bland annat uttryck i en diskvalificering av alternativa sätt att utforma nära relationer på. Det kan då vara på individuell nivå, till exempel genom negativa kommentarer men också på institutionell nivå i form av att inte kunna ge sina partners lika legal status. Indirekt diskriminering sker genom att den monogama livsstilen premieras på olika sätt, bland annat genom att förutsätta att alla lever monogamt, eller att värdera den monogama livsstilen som mer eftersträvansvärd.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)