En bild är inte bara en bild : En kvalitativ studie om bildens betydelse för förskolebarns språkutveckling

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

Sammanfattning: Bakgrund Med hjälp av bilder kan barns utveckling av verbalt språk stödjas. Genom att pedagoger och barn samlas kring bilder i verksamheten kan diskussioner uppkomma vilket kan leda till att barnets verbala språk utvecklas. Vår studie grundar sig i tidigare forskning, litteratur och styrdokument som tar upp bildens betydelse för förskolebarns språkutveckling. Vi kommer att presentera tidigare forskning utifrån estetiska lärprocesser samt användning av bilder i språkutvecklande aktiviteter. Syfte Vi vill med detta arbete undersöka bildens betydelse när det gäller användning av bilder i förskoleverksamheten och huruvida bilder förfaller kunna stödja förskolebarns språkutveckling. Vill vi även undersöka hur språkutvecklande aktiviteter kan se ut under barns olika åldrar med och utan användning av bilder. Metod Vårt arbete är en kvalitativ studie där vi använt intervju samt observation som metod. Studien undersöker användningen av bilder och hur bilder kan användas som stöd för barn. Vidare använder vi observation av fri lek och aktivitet som metod för att kunna studera språkanvändning i olika åldrar i relation till bildanvändning. Studien har gjorts på en förskola i mellersta Sverige. Resultat Resultatet visar att pedagogerna använder sig av bilder i kommunikationen med barnen. Barnen kan göra sig förstådda med hjälp av bilder när det uppstår en frustration som beror på att de inte blir förstådda. Förskollärarna i studien samtalar mycket om deras roll som medvetna pedagoger gällande hur bilder kan användas som ett stöd för det enskilda barnet. Vår studie visade att språkutvecklande aktiviteter skiljer sig åt mellan olika åldrar. De yngre barnen använder också mer icke verbal kommunikation, än de äldre barnen. Ytterligare resultat var att användning av bilder leder till ökad användning av verbalt språk.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)