Utfodring av ensilage till slaktsvin : minskar stressen vid inflyttning i slaktsvinsavdelningen

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

Sammanfattning: Det finns flertalet faktorer att ta i beaktning inom slaktsvinsproduktionen för en god djurvälfärd och en lönsam produktion för producenten. Olika typer av slagsmål mellan grisar sker när nya individer förs samman, för att upprätta en ny hierarki i gruppen. I grisarnas naturliga miljö som är kuperad lever de i grupper om tre till sju individer. På grund av den kuperade miljön grisen härstammar från är deras syn förhållandevis dålig. Slagsmål orsakade av hierarkibildning visar sig som rivskador på den främre delen av kroppen. För att skapa en stabil grupp krävs det att grisarna kan skapa stabila relationer sinsemellan. Alla grisar är individer och har specifika personligheter, vilket leder till att vissa individer är mer benägna än andra till hierarkiutövning. När grisen sätts in i slaktsvinsavdelningen är miljön viktig så grisen snabbt finner sig till rätta. För att uppnå maximal tillväxt i slaktsvinsavdelningen ska grisen vid insättning ha fri tillgång på foder. Grovfoder har getts till grisar med lite olika resultat. Grisen smälter fibrer i tjocktarmen och beräknas kunna ta upp ca 10% av energin vid en vikt på 60 kg. Innan dess är inte mag- och tarmsystemet tillräckligt utvecklat för att kunna tillgodose sig energin från grovfoder. Vi har gjort ett försök där grisar i samband med insättning i slaktsvinsstallet fick tillgång på ensilage i foderhäckar. Under fyra veckors tid studerades 45 individers med tillgång på ensilage och 45 individer utan tillgång på ensilage. Vi fokuserade på den individuella tillväxten och hierarkiutövningen i grupp. Den dagliga tillväxtens medelvärde i boxarna med ensilagetillgång var 1083g/dag. Grisarna utan tillgång på ensilage hade i medelvärde en daglig tillväxt på 1101g/dag. Skadorna från hierarkibildning var mindre i boxarna med tillgång på ensilage även de övriga noterade skadorna. Vi kan inte se någon direkt skillnad i tillväxten från försöket snarare en något lägre tillväxt på grisarna med tillgång på ensilage. Vilket kan tolkas som att grisarna har behövt använda energi för att bryta ner grovfodret. Antalet skador i försöket var mindre i gruppen som utfodrades med ensilage. Vilket troligtvis beror på den ökade möjligheten till sysselsättning. Med tillgång på ensilage ges grisarna större möjlighet att utöva naturligt beteende. Med en högre sysselsättningsgrad och minskade skador ökar djurvälfärden inom slaktsvins- produktionen. Ur miljö- och ekonomisk hållbarhetsaspekt är inte ensilagetillgång till växande grisar helt fördelaktig pga. sin förbrukning av naturresurser. Men grisarna älskar i alla fall ensilaget.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)