Har du mens, eller?

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Premenstruellt syndrom (PMS) och premenstruellt dysforiskt syndrom (PMDS) ärdiagnoser som påverkar miljontals kvinnor världen över någon gång i deras liv. Orsaken ärännu inte fastställd, men det tros bero på den naturliga koncentrationsförändringen avhormoner som sker i kroppen. Det finns flera differentialdiagnoser till PMS/PMDS, vilketbetonar vikten av ordentlig utredning för att rätt behandling och information ska kunna ges tillden drabbade. I sjuksköterskans legitimation ingår ett ansvar att lindra lidande och främjahälsa genom personcentrerad vård. Patienten ska få information anpassad efter sinkunskapsnivå vilket är en förutsättning för delaktighet. Syfte: Syftet var att undersöka hurlivskvaliteten påverkas av menstruationsrelaterade symtom, PMS eller PMDS hos dedrabbade kvinnorna. Metod: Litteraturöversikt inkluderande tio kvantitativa originalartiklar.Efter dataanalys framkom tre huvudteman och fyra subteman. Resultat: Resultatet visar attmenstruationsrelaterade symtom, PMS och PMDS sänker den upplevda hälsan ochlivskvaliteten för många drabbade kvinnor. Påverkansgraden står i relation till symtomenssvårighetsgrad. Den sänkta hälsan och livskvaliteten rör både deras fysiska och psykiskatillvaro. En viss tabu kring ämnet finns och påverkar andelen som söker vård likväl förmågantill att samtala om problemen par emellan. Det finns en brist i utbildningsansvaret och inormalisering av samtal kring menstruationsbesvär. Slutsats: Menstruationsrelateradesymtom, PMS och PMDS har en negativ påverkan på livskvaliteten för många av de drabbadekvinnorna på flera aspekter av deras liv. Sjuksköterskan bör med sitt yrkesfokus på att lindralidande och främja hälsa jobba aktivt för att förbättra situationen hos denna patientgrupp, både genom behandling och utbildning. En ökad kunskap om ämnet kan på sikt bidra till en ökadlivskvalitet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)