"Det brinner konstant i min vardag" - En kvalitativ studie om transpersoners upplevelser av ätstörningar

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Sociologi

Sammanfattning: Författare: Jakob Bohman Titel: “Det brinner konstant i min vardag” – En kvalitativ studie om transpersoners upplevelser av ätstörningar Kandidatuppsats: SOCK04, 15 hp Handledare: Lisa Eklund Sociologiska institutionen, vårterminen 2016 Transpersoner är gravt överrepresenterade i ätstörningsstatistiken men anledningarna till detta är ännu näst intill outforskade. Denna uppsats ämnar att skapa förståelse för transpersoners upplevelser av ätstörningar utifrån sju djupgående intervjuer, för att börja närma oss en förklaring av sambandet mellan ätstörningar och en transidentitet. Utifrån ett queerteoretiskt perspektiv på kön analyseras sju transpersoners berättelser om deras erfarenheter av ätstörningar. I deras utsagor finner vi att deras utmanande av det binära könssystemet och dess tillhörande könsroller mötts av starkt motstånd från omvärlden, och att informanterna förlorat känslan av ägandeskap över den egna kroppen på grund av att de genom livet blivit bemötta som ett kön de inte identifierat sig med. Detta har skapat en predisposition att utveckla ätstörningar, som främst har använts som ett medel för att återta kontroll över kroppen och tillvaron. De könskodade förväntningar och utseendenormer som omvärlden har förväntat att mina informanter ska konformera till har varit patriarkala i sin karaktär, och likaså det motstånd och våld som mina informanter har upplevt. De har känt sig instängda av ett binärt könssystem och patriarkala könsroller, där omvärlden huvudsakligen definierat dem utifrån deras kroppar. Kroppen har blivit ett hinder som står i vägen för vad de vill: Att få existera som de är utan att deras kroppar definierar dem. Nyckelord: Ätstörningar, transpersoner, queerteori, performativitet, transfobi, feministisk teori, könsbinäritet

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)