Upplevelser av cytostatikabehandling hos personer med lungcancer. : En litteraturstudie baserad på patografier.

Detta är en Kandidat-uppsats från Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

Författare: Ivana Katinic; Selma Tulek; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Bakgrund: Lungcancer är en av de vanligaste cancerformerna i världen. En vanlig behandlingsform mot lungcancer är cytostatika. Cytostatika kan ge biverkningar i form av illamående, trötthet, aptitlöshet och minskad energi. Personerna kan uppleva en fysisk och psykisk förändring. För att sjuksköterskan ska kunna erbjuda en god och personcentrerad vård är det viktigt att sjuksköterskan har förståelse för patientens upplevelse av sin sjukdom, behandling och livsvärld.  Syfte: Syftet var att beskriva personers upplevelser av cytostatikabehandling vid lungcancer. Metod: En litteraturstudie med kvalitativ ansats baserad på patografier tillämpades. Utifrån Graneheim och Lundmans innehållsanalys har data insamlats och analyserats.  Resultat: Analysprocessen resulterade i fyra huvudkategorier, att uppleva biverkningar, att leva med ovisshet, att ha framtidstro och att uppleva ett behov av stöd. I resultatet framkom det att personer med lungcancer som genomgick cytostatikabehandling upplevde olika biverkningar. Personerna upplevde känslor kring livet och behandlingen. Funderingar om behandlingens effekt bidrog till oro och rädsla. Personerna upplevde också hopp om en möjlig framtid. Utöver detta framkom det att personerna upplevde ett behov av sjuksköterskans stöd.  Slutsats: Cytostatikabehandlingen resulterade i att personerna upplevde olika biverkningar och känslor. Detta medförde till förändringar i personernas vardag, som också hade en inverkan i personernas livsvärld. Resultatet kan leda till en fördjupad förståelse för sjuksköterskor om hur personer upplever cytostatikabehandling. Genom att förstå personens livsvärld kan sjuksköterskan tillämpa personcentrerad vård.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)