Vibrationer från handhållna verktyg : En mätstudie av hantverkares vibrationsexponering på byggarbetsplatsen

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

Sammanfattning: Den vanligaste arbetssjukdomen är idag vibrationsskador där en av de mest utsatta arbetsgrupperna är hantverkare i byggbranschen. Syftet med studien är att ta fram en åtgärdsplan för att minska skaderisken från hand- armvibrationer (HAV) på arbetsplatsen. Undersökningarna har gjorts på Rudsberget, Karlstad där åtta lägenhetshus har varit under konstruktion för byggföretaget NCC. Fem olika arbetsmoment har kontrollerats för att bedöma vibrationsexponeringen som en hantverkare utsätts för under en genomsnittlig arbetsdag. Detta har gjorts med två mätmetoder, manuella beräkningar med tidtagarur samt HealthVib-handskar som använder sig av en sensor i handflatan.Resultatet visade att 6 av 13 mätningar översteg insatsvärdet och 1 av 13 översteg gränsvärdet. Iakttagelser visar att när arbetet har utförts mot moment som innehåller betong har vibrationsmängden ökat i jämförelse med arbete mot trä eller andra mjukare material. Förlängd vibrationsexponering på flera arbetsmoment visar att det finns risk för kärlskada och neurosensorisk skada beroende på intensiteten och längden av arbetet. Studien har avgränsat sig mot NCC:s egna hantverkare, alltså har inga mätningar gjorts på olika underentreprenörer eller betongarbetare på arbetsplatsen.Studiens slutsats framhäver åtgärder i både organisatorisk och teknisk form, som kan genomföras i både tidigt och sent stadie i projektet. Några av de viktigaste åtgärderna är att förmedla till hantverkarna att rotera arbetsuppgifterna mellan varandra, göra en förbättrad riskbedömning, informera hantverkarna om skadeverkningarna och vibrationsnivåer. Utöver det kan vibrationsexponeringen reduceras i planeringsfasen. Till exempel vid köksmontering byggs kök mot en träregelvägg istället för en bärande betongvägg.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)