Det som syns i tö : en trädgårdshistorisk undersökning av Tosterups slotts trädgårdsmästarbostads trädgård.

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sammanfattning: Den här rapporten undersöker trädgårdmästarbostadens trädgård tillhörande Tosterup slott. Tosterup slott ligger i Tomelilla kommun, Skåne. Slottet och slottsparken har en lång och väl dokumenterad historia. Släkten Ehrensvärd har ägt slottet och dess ägor i flera generationer. Väster om slottet ligger en gammal trädgårdsmästarbostad som hyrs ut till hyresgäster. Det här huset och dess trädgård har inte lika väl dokumenterad historia, vilket är något som utforskas i den här uppsatsen. Uppsatsens frågeställningar menar på att dokumentera trädgårdens nuvarande form och växtmaterial, titta på hur den har sett ut historiskt samt ändrats över tid. Syftet med detta är att bidra med mer information om hur en trädgårdsmästarbostads trädgård har sett ut, då det är ett relativt outforskat område. Det material som rör trädgårdens nuvarande form har samlats in genom en inventering. Denna metod innefattar en grundlig genomgång av trädgården som resulterat i en nulägesplan. På denna nulägesplan finns alla arter som varit möjligt att identifierade utplacerade på sin rätta plats. Ytan som inventerades avgränsades till de grönytor som innefattas i de nuvarande hyresgästerna i trädgårdsmästarbostadens hyreskontrakt. Med andra ord, trädgårdsmästarbostadens nuvarande trädgård. Efter inventeringen började eftersökningarna på historiskt material om platsen. Det material som presenteras i uppsatsen kommer ifrån kartor, fotografier, flygfoton, Tosterups godsarkiv och muntliga källor. Det första som presenteras av det historiska materialet är en karta från år 1779. I den kartan syns trädgårdsmästarbostaden. Det har funnits en trädgårdmästarbostad på samma plats sedan 1700-talet. Dock har den tillhörande trädgården ändrat form över tid. Marken har arrenderats ut till trädgårdsmästare för att odla mat till de boende på slottet. Det finns specifika arter, som köpts in till trädgårdens konto, dokumenterat i en kassabok från 1899–1901. Bland annat fanns sparrisplantor, potatis och blåregn dokumenterade. I resultatet presenteras även namn på tidigare trädgårdsmästare samt många personliga minnen rörande platsen som de tidigare ägarna av Tosterup, Jörgen och Gunilla Ehrensvärd, bidragit med. Trädgårdsmästeriet lades ner i slutet av 1960-talet. Efter det har trädgården blivit en del av slottsparken i sin karaktär. Det som finns på platsen idag är framför allt ett resultat av många olika människor som på något sätt varit en del av platsen, men även naturens gång. Almar och hästkastanjer som tidigare prytt området har insjuknat, dött och ersatts av andra träd. Det tydligaste spåret av trädgårdsmästeriets dagar som går att se idag är hur gräset växer på den tidigare odlingsmarken. Där skiftar gräsmattan mellan mossa och gräs i form av ränder, likt hur odlingarna ser ut på ett flygfoto från 1946. Även om denna undersökning har bidragit med ny information om trädgårdmästarbostadens trädgård så finns det mer att undersöka. Inventeringen som genomfördes bör fortsättas att göras under ett helt år så alla växter kan dokumenteras och analyseras. Dessutom finns det fler spår att följa upp. Ett exempel på det är att titta på släktarkivet tillhörande familjen Ehrensvärd som finns i Stockholm. Materialet kan ha mycket mer att berätta. Denna uppsats har bidragit med en pusselbit till det stora pusslet om hur trädgårdsmästares liv har sett ut i Sverige genom tiderna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)