Skillnaden mellan beräknad och uppmätt energianvändning i två olika kontorshus

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

Sammanfattning: Idag finns det ett flertal krav och rekommendationer från myndigheter vilka syftar till att reglera och hålla nere energianvändningen i kontorsbyggnader. I Boverkets byggregler, BBR, finns vägledning till hur kraven kan uppfyllas. Med detta som utgångspunkt genomförs det idag energiberäkningar i projekteringsskedet för att säkerställa att den blivande verkliga energianvändningen ej överstiger den tillåtna. Tidigare studier har visat att det trots detta ändå har varit vanligt förekommande att den verkliga energianvändningen har överstigit den beräknade och i en del fall även den tillåtna.Syftet med denna studie var att undersöka om det föreligger skillnader mellan de beräknade och de uppmätta värdena för kontorshus, samt vilka de bakomliggande orsakerna är. Även en analys kring de olika faktorerna som påverkar energianvändningen har genomförts. Det innebär att för att uppfylla syftet med studien har tre frågor ställts och dessa har besvarats genom undersökningar. Frågorna är: Vad har tidigare studier inom ämnet visat? Vilka orsaker kan det finnas om det uppstår skillnader mellan det beräknade och uppmätta energivärdet? Vad kan göras annorlunda för att få ett bättre resultat?För att kunna besvara frågeställningarna har det samlats in ett års mätningar av energianvändning (uppvärmning, komfortkyla och fastighetsel) för två olika kontorsbyggnader för att kunna visa om det går att bygga energieffektiva lokaler. För respektive kontorsbyggnadhar nödvändig information samlats in från respektive byggherre som har redovisat energiberäkningar med uppskattat energibehov. Den uppmätta uppvärmningen (fjärrvärmeanvändning och uppvärmning av tappkallvatten) har normalårskorrigerats enligt energiindexmetoden för att kunna jämföras med beräknade värden. Litteraturstudie och hypoteser om orsaker till avvikelser mellan beräknat och uppmätt finns användes och analyserades noggrannare för respektive kontorsbyggnad.Den specifika energianvändningen för respektive kontorsbyggnad uppnår Miljöbyggnads kravnivå Brons respektive Silver. För kravnivån Brons gäller att den specifika energianvändningen för en tillbyggnad ska vara under 80 !"ℎ $% och för kravnivån Silver för en ombyggnad under 118 !"ℎ $%. Däremot varierar användningen av energi för uppvärmning och komfortkyla där de månadsvis uppmätta värdena för respektive kontor överstiger det beräknade under året 2017. Det finns flera orsaker till att beräknat energibehov är för lågt på grund av energiberäkningsprogrammet som använts, IDA Indoor Climate and Energy (IDA ICE). En del indata kan ha över- eller underskattats. Exempelvis kan utnyttjandet av tillskottsenergi ha överskattats. För låg innetemperatur och att ingen hänsyn till effekten av köldbryggor tas med kan bidra till att beräknat värmebehov blir för lågt.För att uppnå bättre resultat på de månadsvis uppmätta värdena för kontorsbyggnaderna krävs noggrannare energiberäkningar med realistiska indata, vilket kan innebära att alltför höga värden på energianvändning kan upptäckas och åtgärdas under projekteringsstadiet. Det krävs kunskaper om hur byggnader kan bli energieffektiva vid användning och inte endast när byggnaderna projekteras.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)