Compassionfokuserad gruppbehandling: en interventionsstudie gällande depression och ångest

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

Sammanfattning: Ångest och depression är vanliga sökorsaker inom primärvården och klassas idag som folksjukdomar i Sverige. Svenska vårdcentraler har svårt att möta vårdbehovet kring psykisk ohälsa, och det finns därför anledning att utforska nya behandlingsalternativ för att effektivisera vården. I denna studie användes en kontrollerad mellangruppsdesign i syfte att undersöka hur Compassionfokuserad terapi (CFT) i grupp påverkar primärvårdspatienters grad av ångest och depression, samt huruvida detta skiljer sig från sedvanlig behandling i form av kognitiv beteendeterapi (KBT). Designen omfattade tre grupper; en interventionsgrupp (n = 20) som erhöll CFT, en aktiv kontrollgrupp (n = 12) som erhöll KBT, samt en passiv kontrollgrupp (n = 20) bestående av psykologstudenter som ej erhöll behandling i någon form. Självskattningsformulären Beck’s Depression Inventory II, Beck’s Anxiety Inventory samt Self-Compassion Scale administrerades vid två tillfällen i samtliga grupper. Förändringarna undersöktes med hjälp av t-test, variansanalys för upprepade mätningar samt effektstorlekar. Resultaten påvisade en signifikant skillnad mellan de grupper som erhållit behandling och den passiva kontrollgruppen men ingen signifikant skillnad mellan den aktiva kontrollgruppen och interventionsgruppen. Dock återfanns en större effektstorlek gällande depression för interventionsgruppen jämfört med den aktiva kontrollgruppen. Resultaten indikerar att CFT i grupp kan vara en effektiv behandling för primärvårdspatienter med ångest och depression. Vidare forskning efterfrågas för att undersöka de långsiktiga effekterna av CFT.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)