Drama och gestaltning i svenskundervisningen

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Lärande och samhälle

Sammanfattning: Syftet med den här uppsatsen är att göra en kunskapsöversikt över hur drama och gestaltning kan användas som pedagogiskt verktyg i svenskundervisningen. Denna kunskapsöversikt ska kunnas användas som underlag för att diskutera drama och gestaltning i skolan. Jag har sökt i flera databaser, både internationella och svenska, efter studier som handlar om drama som språkutvecklande verktyg. Därefter gjorde jag ett urval av texter som på olika sätt tar upp ämnet drama, gestaltning, språk och litteratur. Studierna som valdes ut fokuserade på mellanstadiebarn eller kringliggande årskurser. Jag läste artiklarna flera gånger. Slutligen sållade jag ut tre teman som var genomgående för alla eller flera av artiklarna, Dessa är drama som motivation, drama för att få flera perspektiv, samt drama som hjälp för de elever som har svårt för språket. Slutsatsen blir att drama och gestaltning är ett arbetssätt som kan både vara motiverande och språkutvecklande för de flesta av eleverna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)