Pedagogiskt ledarskap vid en omorganisation : chefers uppfattningar av det egna ledarskapet

Detta är en Kandidat-uppsats från Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management

Sammanfattning:

Syftet med studien var att utveckla kunskap och förståelse för chefers och ledares uppfattningar av det egna pedagogiska ledarskapet under en större organisationsförändring. Frågeställningen formulerades som: Vilka kvalitativa skillnader i uppfattningen av sitt eget pedagogiska ledarskap finns hos chefer under en omorganisation? För att få svar på vår forskningsfråga utfördes en kvalitativ datainsamling medelst intervjuer med åtta chefer på områdes- och sektorsnivå inom Göteborgs Stad. Studien har en fenomenografisk ansats vilket inneburit att teoribildningen i första hand var induktiv då den utgår från den funna empirin men för att göra det studerade fenomenet greppbart och möjligt att tolka har ett abduktivt förhållningssätt genomsyrat forskningen där både empiri och applikabla teorier presenterats och klargjorts för läsaren, teorier explicit kopplade till lärande och ledarskap. I resultatet framkommer ett flertal kvalitativa skillnader i chefernas uppfattningar av sitt eget ledarskap vilka presenteras under tre olika beskrivningskategorier: Att leda progressivt och utvecklingsinriktat, Att leda med stabilitet och trygghet samt Att leda fokuserat och målinriktat. Inom dessa beskrivningskategorier, som även utgör det huvudsakliga resultatet av studien, återfanns ett flertal olika ledardimensioner och ledarskapsstilar vilka analyseras, avhandlas och redovisas i tolknings- och diskussionskapitlen. En slutsats som kan dras är att det pedagogiska ledarskapet till viss del förändrats som ett resultat av att den pågående omorganisationens medfört förändrade arbetsuppgifter men kan även ses som ett resultat av den tydliga mål- och resultatinriktning kopplat till ett fokuserat medborgarperspektiv som genomsyrar organisationen som helhet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)