Ett språkutvecklande arbetssätt för barn med dövhet och hörselnedsättning i förskolan : - En kvalitativ intervjustudie av pedagogers uppfattningar

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Sammanfattning: Syftet i denna kvalitativa studie är att undersöka och beskriva pedagogers uppfattning om arbetet med språkutveckling i förskolan för barn med dövhet och hörselnedsättning samt faktorer som främjar och försvårar detta arbete. Kvalitativa intervjuer används som metod för att svara mot syftet. Resultatet visar att pedagogernas uppfattning om ett språkutvecklande arbetssätt för barn med dövhet och hörselnedsättning i förskolan inte skiljer sig från uppfattningen om ett språkutvecklande arbetssätt för hörande barn. Däremot framkommer att organisationen och omgivningen kring barnet med dövhet och hörselnedsättning blir desto mer betydelsefulla. Tecken som stöd beskrivs som en framgångsrik faktor i det språkutvecklande arbetet. Resultatet visar också att pedagogen har en avgörande roll i arbetet. Organisatoriska faktorer, verksamhetens struktur och pedagogernas kunskap framträder som centrala faktorer som främjar ett språkutvecklande arbetssätt i förskolan för barn med dövhet och hörselnedsättning, likväl som brister i ovanstående försvårar. Slutsatsen dras att en fungerande organisation och en strukturerad verksamhet är förutsättningar för ett språkutvecklande arbetssätt för barn med dövhet och hörselnedsättning. Vidare dras slutsatsen att pedagogernas kunskap, strategier och förhållningssätt blir avgörande faktorer för att säkerställa barnets tillgång till språk och språkutveckling.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)