Motivation i scrum masterns team: En kvalitativ studie utifrån scrum masterns perspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för informatik

Sammanfattning: I takt med att agila metoder utvecklats har flertalet agila ramverk utformats. I och med detta har även ledarskapet genomgått en utveckling. Utvecklingen av ledarskapet har lett till mer engagerade och självorganiserade team. Ett av de agila ramverken är SCRUM. I ramverket har scrum mastern i uppgift att skapa ett meningsfullt ledarskap genom att bland annat visa empati, bygga gemenskap och låta teamet arbeta autonomt. Litteraturen visar att det finns en stark koppling mellan agila arbetsmetoder och motivation, vilket betyder att scrum mastern kan ha stor inverkan på teamets motivation. Syftet med studien är att ta reda på hur scrum mastern upplever att den kan motivera sitt team med hjälp av ledaregenskaper och belöningar, samt i vilken utsträckning detta kan härledas till etablerade motivationsteorier. Empirin består av en kvalitativ studie av intervjuer med personer som arbetar eller har arbetat som scrum masters på IT-företag. Den empiriska undersökningen fokuserar på de huvudområden som litteraturen redogör för: ledarskap, motivation och belöningar. Resultatet visar på en överensstämmelse med litteraturen och att scrum mastern upplever att den till viss del kan motivera teamet genom ledaregenskaper och belöningar. I scrum masterns sätt att motivera förekommer samband med etablerade motivationsteorier.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)