Kan fritidshemmet komplettera skolans undervisning i SO? : Möjligheter och hinder i den innehållsmässiga kompletteringen

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

Sammanfattning: Detta arbetes syfte är att undersöka hur fritidshemmet kan komplettera skolans undervisning i SO och hur möjligheter och hinder med ett sådant arbete kan se ut. För att undersöka detta har tre intervjuer med lärare i fritidshem genomförts. Deras utsagor har sedan analyserats utifrån teorier om formellt och informellt lärande samt de klassiska lärandeteorierna pragmatism och sociokulturellt lärande. Resultaten visar på att fritidshemmet kan komplettera skolans undervisning i SO på tre olika sätt: Genom tränande av sociala färdigheter, genom att väcka intresse för samhällsvetenskapliga ämnen samt genom överföring av kunskaper. De visar också att fritidshemmet inte löper risk att bli för skolifierat när verksamheten syftar till att komplettera skolans undervisning, sålänge man bygger verksamheten på valfrihet och elevgruppens intressen och behov. Man kan också genom resultaten konstatera att saker som personalresurser och tidsbrist kan utgöra hinder för att komplettera skolans undervisning i SO.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)