Kvinnans upplevelse i samband med mammografiscreening

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen hos kvinnor och utgör 30% avkvinnors cancerdiagnoser. I Sverige kallas kvinnor mellan 40–74 år till mammografiscreening,med 18–24 månaders intervall. Målet med mammografiscreening är att i ett tidigt skedeupptäcka bröstcancer, för snabbare behandling och minskat lidande. Många kvinnor uppleverundersökningen som smärtsam och psykiskt jobbig, vilket kan verka som ett hinder för att deltai screening. Syfte: Syftet med litteraturöversikten var att identifiera faktorer som påverkarkvinnans upplevelse i samband med mammografiscreening. Metod: Litteraturöversikt valdessom metod för att besvara arbetets syfte, totalt tolv artiklar inkluderades i arbetet. Resultat:Resultatet av litteraturöversikten visade att upplevelsen av mammografiscreening varindividuell och det fanns ett flertal faktorer som påverkade kvinnans upplevelse. Fyrahuvudteman skapades: Kvinnans inställning till mammografiscreening, Kommunikation vidmammografiscreening, Obehag i samband med mammografiscreening och Rädsla och orokopplat till mammografiscreeningen. Diskussion: Välinformerade kvinnor hade ofta en merpositiv inställning gentemot mammografiscreening. Många kvinnor upplevde smärta ochobehag i samband med undersökningen, men det var sällan ett hinder för att medverka.Röntgensjuksköterskans bemötande hade stor inverkan på upplevelsen, vilket även tidigarestudier visat på. Slutsats: Trots att det fanns flera faktorer som påverkade kvinnans upplevelseav mammografiscreening visade resultatet på att röntgensjuksköterskans bemötande hade storbetydelse för kvinnans upplevelse i samband med undersökningen. Röntgensjuksköterskan kan,genom att erbjuda personcentrerad vård i det korta mötet med kvinnan, bidra till kvinnansfortsatta medverkan i screeningprogrammet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)