Sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av brytpunktssamtal med patient i livets slutskede

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

Sammanfattning: SJUKSKÖTERSKORS UPPLEVELSER OCH ERFARENHETER AV BRYTPUNKTSSAMTAL MED PATIENT I LIVETS SLUTSKEDELITTERATURSTUDIEHolgersson M, Johannesson J. Sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av brytpunktssamtal med patient i livets slutskede. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. Malmö Universitet: Fakulteten för Hälsa och samhälle, Institutionen för vårdvetenskap, 2020.Vid ett brytpunktssamtal har sjuksköterskorna en framträdande och viktig roll. Då patienten är i livets slutskede och vården går från botande till lindrande är det viktigt att det sker i rätt tid och på rätt sätt. Sjuksköterskors medverkan vid brytpunktssamtalet ska medföra en trygghet för patient och anhörig och genom sin kännedom om patienten kan sjuksköterskorna bidra till en bättre omvårdnad vid livets slut. Syfte: Syftet med studien var att undersöka sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter runt brytpunktssamtal med patienter i livets slutskede. Metod: En litteraturstudie utfördes där tio artiklar med kvalitativ design som svarade upp mot syftet valdes ut. En innehållsanalys genomfördes där artiklarna granskades och syntetiserades ner till ett resultat. Resultat: Resultatet mynnade ut i fyra huvudteman: Kommunikation inom teamet och med patient och anhörig. Interaktionen i teamet och med patient och anhörig. Relationer och upplevelser i mötet med patient och anhörig och slutligen sjuksköterskors upplevelser och känslor i sitt arbete med patienten före, under och efter brytpunktssamtal. Sjuksköterskorna i studien efterlyste mer utbildning i att hantera sin roll vid brytpunktsamtal. Sjuksköterskorna har ofta vårdat patienten under en längre tid och har skapat en relation och lärt sig vad som är viktigt för just den patienten vilket är en stor tillgång under brytpunksamtalet för att tillgodose patientens önskemål och skapa förutsättningar för god omvårdnad. Konklusion: Kommunikation i teamet och förberedelser är viktigt i arbetet runt patient och anhörig vid brytpunktssamtal. Sjuksköterskorna behöver utbildning och erfarenhet av brytpunktssamtal för att känna sig trygg i sin roll för att utgöra ett bra och tydligt stöd för patient och anhörig i brytpunktssamtal. Nyckelord: Brytpunktssamtal, erfarenheter, palliativ vård, sjuksköterskor, upplevelser.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)