En snabb åtgärd, ett livsförändrande ingrepp : En litteraturstudie om personers upplevelser av att genomgå överviktskirurgi

Detta är en Kandidat-uppsats från Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

Sammanfattning:

Sammanfattning

Bakgrund: Övervikt och fetma är ett växande problem i Sverige och i stora delar av världen. Överviktskirurgin har ökat kraftigt de senaste åren och är idag en utbredd metod för att behandla övervikt och dess följdsjukdomar. Trots att syftet med operationen är att minska risken för ohälsa så visar studier att personer som genomgått denna typ av behandling, konsumerar mer sjukvård än personer som behandlats med andra metoder mot sin fetma. Därav är det viktigt att få en djupare förståelse för hur personer som genomgår överviktskirurgi upplever sin situation i samband med ingreppet.  

Syfte: Att beskriva personers upplevelser och behov i samband med överviktskirurgi ur ett vårdvetenskapligt perspektiv.

Teoretisk utgångspunkt: Transitionsteorin utifrån Meleis et. al., (2000) har använts som teoretisk referensram till denna litteraturstudie.

Metod: En systematisk litteraturstudie baserad på åtta vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats.

Resultat: Tre teman framkom: Livet före operationen, Den första tiden efter operationen och En längre tid efter operationen. Livet före operationen beskrevs som en hopplös kamp mot vikten och beslutet att operera sig som en sista utväg. Informanterna hade stora förväntningar på operationens resultat, vilka med tiden inte alltid visade sig vara realistiska. Ingreppet beskrevs dock som en mycket positiv livsförändrande händelse. Gemensamt för informanterna var att de upplevde svårigheter med att behålla en hälsosam livsstil en längre tid efter operationen, vissa lyckades med detta, andra inte. Det framkom att informanter hade negativa erfarenheter av sjukvården.

Diskussion: Resultatet visar ett behov av ökade förberedelser och stöd från sjuksköterskan inför operationen. Genom att understödja det hopp om ett hälsosammare liv, som uttrycktes efter operationen, kan sjuksköterskan motivera till livsstilsförändringar och därmed främja en hälsosam transition även på längre sikt. Resultaten tyder på att det finns ett omvårdnadsbehov som kvarstår många år efter ingreppet, samt att en god vårdrelation är av stor vikt för ett lyckat behandlingsresultat.

 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)