Att jämföra billigast energi med spotpris och väder

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

Sammanfattning: Idag är det möjligt att koppla upp utrustningar mot nätet hemma och ha ett Smart Hem. Ett hushåll har två elavtal, elnät och elhandel. Elnät är bunden till området man bor och kan inte bytas ut, men det är annorlunda med elhandel. Hos elhandel vill man ha det lägsta priset på el och det är där timpris spelar roll. Elkostnader kan bli höga och för att minska kostnaderna samt använda grön energi har detta examensprojekt tagit fram ett system som ska kunna informera en användare om spotpriset respektive väder. Projektet har använt sig av Android Studio (front-end), Firebase Realtime database och ett javaprogram (back-end). Med Grönt Väders API och Google Maps Geocoding API har data om användaren, elpriser och väder samlats i databasen. Resultatet av projektet blev en mobilapplikation som visar information om dagens elpris, väder och andra faktorer som hjälper ett hushåll med egenproducerad energi att följa. Dock kunde elpriser inte jämföras med vädret. För vidareutveckling hade back-end kunnat vara på en Raspberry Pi där man kopplar en vitvara som man kan styra i framtiden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)