Lust att lära. En studie av gymnasieelevers levda erfarenheter av vad som främjar motivationen att lära

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Sammanfattning: Syfte: Syftet med studien är att utifrån några gymnasieelevers levda erfarenheter undersöka hur motivationen att lära främjas i skolan. Studien utgår från följande tre frågeställningar:  Hur erfar gymnasieeleverna undervisningens utformande som väsentlig för främjandet av motivationen att lära?  Hur och på vilket sätt erfar gymnasieeleverna att personer runtomkring dem har betydelse för motivationen att lära? Hur erfar eleverna sina egna möjligheter att främja motivationen att lära i skolan? Teori: Till grund för studien ligger den fenomenologiska livsvärldsansatsen. Syftet är att fånga elevers levda erfarenheter vad gäller fenomenet motivation och vad som främjar den. Livsvärlden är den värld vi enligt Bengtsson (2005) lever våra liv i. Ansatsen kännetecknas av ett fokus på att försöka ta reda på människors unika erfarenheter av saker. Metod: För att ta del av någons livsvärld föll det naturliga valet av metod på intervjun. Metoden utgörs av den halvstrukturerade livsvärldsintervjun. En intervjuguide användes med exempelfrågor sorterade under centrala teman som svarade upp mot uppsatsens syfte. Tolkningsarbetet av intervjuerna baserades på hermeneutiken där pendlandet mellan delarna och helheten spelar en viktig roll. Hänsyn har i tolkningen också tagits till vår förförståelse. Tolkningen har underlättats av att studien genomförts av två författare som kontinuerligt och på olika sätt synliggjort förförståelsen för varandra. Resultat: Resultatet visar på den stora betydelsen av variation i undervisningssammanhang. Även en närmre relation till vuxna personer verkar vara av mycket stor vikt för intervjupersonerna vad gäller främjandet av motivationen att lära. De framhåller till exempel sambandet mellan den engagerade pedagogen och den engagerade eleven. Resultatet visar också på att intervjupersonerna önskar större meningsfullhet och mer verklighetsförankring i skolan för att öka motivationen att lära. Intervjupersonernas egen roll i motivationsfrämjandet anser de sig också spela en stor roll. Det är enligt dem själva till stor del ansvariga för sitt engagemang i skolan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)