Nyanlända elever i den svenska skolan - En studie om mottagning och inkludering av nyanlända i svenska skolor

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

Sammanfattning: AbstractSyftet med vårt examensarbete är att belysa hur skolor tar emot och inkluderar nyanlända elever och hur föräldrasamverkan fungerar. Detta har gjorts med hjälp av ett antal intervjuer av elever och lärare, sex elever och fyra lärare på två olika skolor och två olika organisationsmodeller, en förberedelseklass i en storstad och en ordinarie klass i en tätort. Vi har analyserat, diskuterat och sammanfattat resultatet av vår undersökning. Vi har också tagit del av tidigare forskning och försökt att få svar på våra frågeställningar. Resultatet av vår studie visar, att de flesta eleverna, som vi intervjuat känner sig ganska tillfreds i den svenska skolan. Eleverna i storstaden har fortfarande svårigheter med det svenska språket pga. svårigheter att få svenska kompisar. Medan eleverna i tätorten inte säger sig ha den problematiken. Vårt resultat visar att finns inte så stora skillnader bland elevernas uppfattning om den svenska skolan. Det framkom att eleverna i båda skolorna tyckte att det var svårt med det svenska språket. Någon elev upplevde ensamhet pga. svårigheter i svenska språket, men de flesta hade bra kontakt med svenska kompisar.Lärarna i storstaden har en viss uppfattning om vad inkludering betyder men missar en viktig del av den undervisningsmodellen, att inkludering innebär att individualisera sin undervisning efter alla elevers behov och kunskapsnivå. Utslussningen från förberedelseklass till ordinarie klass sker gradvis ämne för ämne, när lärarna anser att eleven är på väg att nå kunskapsmålet i visst ämne. Vi kom fram till att lärarna i storstaden hade mer samverkan med föräldrarna än klasslärarna i tätorten. Nyckelord: föräldrasamverkan, inkludering, kartläggning, nyanlända elever, utslussning

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)