Landskrona - bättre än sitt rykte?

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

Sammanfattning: Denna studie ämnar undersöka samspelet mellan den mediala gestaltningen av en stad samt de strategier som används i försök att påverka densamma. Studien avser därmed öka kunskapen om skapandet och förmedlandet av platsvarumärken samt den strategiska kommunikationens betydelse för denna process. Med en hermene-utisk ansats har kvalitativa intervjuer samt kvantitativ såväl som kvalitativ inne-hållsanalys av medieinnehåll och strategiska styrdokument genomförts. Utifrån relevanta teorier och begrepp inom fältet för strategisk kommunikation har det empiriska materialet sedan kontextualiserats. Analysen ger vid handen att den mediala gestaltningen av Landskrona är att betrakta som multidimensionell då det redaktionella materialet är av skiftande karaktär gällande såväl ämne som tonläge. Vidare framkommer att Landskrona lider av ett svagt varumärke rotat i medbor-garnas avsaknad av stolthet och osäkerhet i att identifiera sig som Landskronabo. Därtill saknar staden i dagsläget en fungerande varumärkesstrategi varför platsva-rumärkesarbetet ligger i dvala. Detta till trots identifierar analysen ett antal strate-gier vilka staden använder i syfte att öka medborgarnas stolthet. Det senare påta-las som en viktig framgångsfaktor i Landskronas fortsatta varumärkesarbete. Vi-dare belyses vikten av att staden själva genom ord och handling bör gå i bräschen för denna utveckling. Arbetet kring detta examensarbete har till lika stora delar utförts av båda för-fattarna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)