Från jämställdhetsmål till aktiva åtgärder - En studie om jämställdhetsarbete i en facklig organisation

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Författare: Frida Stranne Stark; [2019-08-23]

Nyckelord: Facklig organisation; Genus; Jämställdhet; Motstånd;

Sammanfattning: Syfte:Syfte är att undersöka förutsättningar för det interna jämställdhetsarbetet i en facklig organisation och hur en facklig organisation implementerar och inventerar jämställdhetsarbete i sin egen organisation. För att skapa en djupare förståelse av organisationens jämställdhetsarbete anläggs i uppsatsen ett genusperspektiv som problematiserar relationerna mellan makt och kön i organisationen.Teori:I uppsatsen har genusteorier använts med grund i Yvonne Hirdmans teori om genussystem och genuskontraktet. Vidare användes bland annat teorier om homosocialitet och Joan Ackers teori om genus reproduktion i organisationer.Metod:Studien bygger på kvalitativ metod där empirin har samlats in genom sex telefonintervjuer och tre e-intervjuer. Samtliga intervjuer har spelats in, transkriberats och tematiserats.Resultat:Resultatet visar att organisationen arbetar med olika strategier för att uppnå jämställdhet, där valberedningen, utbildning, jämställdhetskommittéer och kvinnliga nätverk är centralt. Problemen som var svåra att bryta ner kan förklaras med genussystemet och genuskontraktet, där människor upprätthåller isärhållningen, och manen är normen. Problemen som framkom grundade sig bland annat i värdegrundsfrågor och motstånd mot jämställdhetsarbetet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)