Motivation utan provision? En explorativ fallstudie om hur berörda medarbetares motivation påverkas vid avvecklingen av ett monetärt belöningssystem

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Bakgrund och problem: En viktig fråga för företag är hur de kan motivera sina anställda, ochett sätt att göra det anses vara genom belöningssystem. Dock är detta omdiskuterat och forskareser både för- och nackdelar med dem och dess påverkan på motivation. Detta väcker frågan omhur avveckling av belöningssystem upplevs och vilken betydelse det får för medarbetaresmotivation.Syfte: Studien syftar till att undersöka följderna av att avveckla ett monetärt belöningssysteminom ett stort europeiskt försäkringsbolag. Fokus i studien är vilken betydelse förändringen harför de anställdas motivation.Avgränsningar: Studien är avgränsad till att undersöka den specifika avdelning på företagetsom omfattades av den förändring som gjordes.Metod: Studien är en explorativ fallstudie baserad på information tillhandahållen genomintervjuer med både ledare och försäkringsrådgivare på företaget. Det empiriska materialet harpresenterats och analyserats utifrån identifierade teman i den teoretiska referensramen.Resultat och slutsatser: För att gå från en form av kontroll och styrning till en annan, krävs attsynen på människan förändras och att nya antaganden om vad som motiverar de anställda görs.Belöningssystem kan upplevas motiverande på olika sätt och det finns för- och nackdelar meddem. Olika system för belöning uppmuntrar också till olika typer av motivation. Studien påvisaratt det inte är antingen eller gällande de olika arbetssätten och val av belöningssystem börsåledes baseras på vad företaget vill uppnå.Förslag till vidare forskning: En fortsättning av studien är förslagsvis att undersöka om detfinns en koppling mellan genomförd förändring och företagets finansiella rapporter. Ävenatt undersöka huruvida upplevelser, ledningsprinciper och kultur skiljer sig åt mellan företagetskontor i olika länder.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)