Konsten ­ att möta en publik, Hur nervositet och rampfeber bearbetas på HSM

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

Sammanfattning: Syftet med vår studie är att beskriva verktyg musikpedagoger använder sig av för att stärkaelevers självförtroende och minska deras nervositet inför och under uppspel. Genom attintervjua musikhögskolepedagoger som arbetar med mental träning ville vi ta reda på vilkafaktorer som de menar påverkar eleverna då de ska uppträda publikt. Vi ville även ta reda påom det finns olika metoder som pedagogerna använder sig av för att bearbeta elevernasrampfeber.Som musikpedagog är det viktigt att kunna möta de problem som dennes elever har.Rampfeber är ett vanligt förekommande problem för både för verksamma musiker,musikhögskolestuderande och yngre elever inom till exempel kommunala musikskolan vilketflera studier har visat. Det är därför viktigt att musikpedagoger känner till hur denne kanarbeta med de olika faktorer som ger upphov till nervositet och hjälper sina elever utvecklas.Vårt arbete ger en ingång till hur musikpedagoger kan arbeta med att träna sig själva och sinaelever att stärka bland annat det egna självförtroendet, sin självbild och självkänsla. Vi geräven exempel på metoder en elev/musiker kan använda sig av för att förbättra sinfokuseringsförmåga med mera.Det finns inte mycket forskat kring hur musiker påverkas av den ökade press som det innebäratt spela inför en publik. Däremot fann vi att mental träning har använts inom idrottsvärldenunder flera decennier. Det visade sig också musikpedagogerna vi intervjuade var inspireradeav olika idrottspsykologer och använde sig av olika metoder de utformat.Resultatet av vår studie visade att en musikers eller en elevs rampfeber eller nervositet kanbero på många olika faktorer och att de behöver bearbetas med olika metoder. De intervjuadepedagogerna har genom sitt arbete med mental träning sett, både hur det påverkat dem självapositivt och hur deras elever utvecklats genom att träna mentalt på olika sätt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)