Hållbarhetsredovisning som manipulation? : En studie om legitimitet inom klädbranschen

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

Sammanfattning: Organisationer verkar i en värld med ständig övervakning och kontroll från omgivningens högt ställda normer och förväntningar. Företagens arbete med hållbar utveckling är inte längre en frivillighet om de ska överleva i den konkurrensinriktade och lätt utbytbara affärsmiljön. Det krävs att organisationer uppvisar sitt samhällsansvar där de fokuserar på frågor som berörhållbarhetsarbetets alla funktionsdelar för att bli accepterade av såväl interna som externa intressenter. Som ett resultat av arbetet med samhällsansvar och hållbar utveckling har frågor som berör legitimitet uppkommit. I nutidens allt mer öppna och transparenta samhälle blir det lättare för omvärlden att ta del av organisationernas hållbarhetsarbete. Frågor som berör mänskliga rättigheter haruppmärksammats och klädbranschens smutsiga baksida har fått stora rubriker i media. Sömmerskor och fabriksarbetare i utvecklingsländer är skaparna till många av de plagg vi köper i Sverige men vad får de egentligen utstå för att vi ska kunna köpa stilmedvetna och billiga klädesplagg? Vi har därmed valt att inrikta oss på den sociala hållbarheten för att lyfta frågor som berör mänskliga rättigheter inom klädbranschen med tre svenska modeföretag som utgångspunkt. Syftet med studien är att undersöka hur klädjättarna H&M, KappAhl och MQ arbetar medbeprövade legitimitetsstrategier i sina hållbarhetsredovisningar för att kunna svara på om hållbarhetsredovisningen blivit till ett legitimitetsverktyg hos modeföretagen. Vidare kommer fokus även ligga på att diskutera hur företagen återspeglar arbetet med social hållbarhet i sinarapporter för att kunna sätta det i relation till den information media berör gällande socialhållbarhet hos respektive företag. Studiens resultat visar på att samtliga tre företag använder legitimitetsstrategier som är gynnsamma för att kunna vända negativa händelser till att förmedla en positiv bild av verksamheten. Den sociala hållbarheten är framtagen på liknande sätt men företagets storlek spelar en avgörande roll för i vilken utsträckning kategorierna prioriteras hos företagen. Det går dessutom att urskilja en tydlig skillnad mellan företagens hållbarhetsrapporter och den bild media förmedlar om företagens sociala hållbarhetsarbete.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)