Bland prinsessor och soldater : En kvalitativ innehållsanalys av genus och stereotyper i två Disneyfilmer

Detta är en Kandidat-uppsats från Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

Författare: Andreas Jonsson; [2014]

Nyckelord: Representationer; genus; feminism; stereotyper; Disney; Mulan; Frost;

Sammanfattning:

Syfte: Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur genus representeras och hur feministisk kritik syns i Disneyfilmerna Mulan och Frost. Arbetet behandlar kopplingen till tidigare Disneyfilmer och stereotypa framställningar av manligt och kvinnligt. Det utgår från ett genusperspektiv som tar hänsyn till könsroller som är resultatet av sociala konstruktioner.

Metod: Filmerna har studerats i sin helhet och sedan har specifika scener och sekvenser valts ut för närmare studie. De har analyserats utifrån Selby och Cowderys modell för narrativ analys i boken How to Study Television (1995). Analysen för bägge filmerna är uppdelad i tre delar som behandlar både sekvenser som sträcker sig över hela filmerna och enskilda scener.

Teori: Eve Kosofsky Sedgwicks (1999) och Halls (1997) definitioner av genus har legat som grund för arbetet, men även Halls (1997) beskrivning av representation, Gills (2007) redogörelse för feminism och Davis (2006) genomgång av tidigare framställningar av manligt och kvinnligt i Disneyfilmer samt annan relevant litteratur tas upp.

Resultat och slutsats: Jag fann att filmerna försökte vara nyskapande i sin framställning av kvinnor, men att teman som exempelvis vikten av att hitta en man fortfarande var grundläggande. Trots att de kvinnliga karaktärerna i bägge filmerna är huvudpersoner kan deras självständighet ifrågasättas. I Mulan agerar exempelvis huvudkaraktären efter hennes inställning till sin far och i Frost får huvudkaraktären berättat för sig vad kärlek är uteslutande av manliga karaktärer. Det visade sig att Disneys historia av stereotypa framställningar av manligt och kvinnligt i hög grad syntes i filmerna, både genom en vilja att gå ifrån stereotyper men också som en bekräftelse på att Disney ibland fastnar i gamla hjulspår. Filmerna symboliserar dock en strävan efter att diskutera genus och framställa kvinnor på nya sätt.

Förslag till fortsatt forskning: Mulan skulle kunna undersökas ur ett etnicitetsperspektiv, eftersom det är en amerikansk skildring av ett kinesiskt folk. Därför skulle det kunna vara relevant för ytterligare forskning. När det gäller Frost skulle det vara intressant att jämföra den ur ett genusperspektiv med mer samtida Disneyfilmer för att studera huruvida de senaste fem årens filmer är tecken på en ny era av Disneyfilmer och vad som kännetecknar den.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)