Alla har rätt till sin egen kropp! : En kvalitativ studie av lärares uppfattningar kring det förebyggande arbetet mot sexuella trakasserier i grundskolan

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

Sammanfattning: Skolan har ett ansvar att arbeta förebyggande mot sexuella trakasserier. Trots detta visar undersökningar på att elever uppfattar att sexuella trakasserier förekommer på skolan, samtidigt som lärare uppfattar sin kompetens i sex- och samlevnadsundervisning som bristfällig. Genom #metoo fick sexuella trakasserier ett genomslag världen över. Syftet med studien är att undersöka hur det förebyggande arbetet mot sexuella trakasserier bedrivs i grundskolan samt om sex- och samlevnadsundervisningen har förändrats sedan #metoo. Studien baseras på kvalitativ metod där data har samlats in genom semistrukturerade intervjuer. Intervjuer har genomförts med fem NO-lärare som undervisar i årskurs 6-9 från olika grundskolor i Stockholms län, Västmanlands län samt Uppsalas län. En manifest innehållsanalys tillämpades för att analysera intervjumaterialet. Resultatet visar att arbetet mot sexuella trakasserier främst sker under sex- och samlevnadsundervisningen, i form av diskussioner och övningar för att främja en personlig integritet hos eleverna. Lärarna uppfattar att de inte prioriterar sex- och samlevnadsundervisningen lika mycket som de skulle vilja. Elevhälsoteamet bidrar till ett stöd för lärarna genom rådgivning. Lärarna uppfattar att sex- och samlevnadsundervisningen har förändrats sedan #metoo, med mer levande diskussioner i klassrummet om framför allt sexuellt samtycke. Slutligen visar resultatet på att lärarna belyser att arbetet mot sexuella trakasserier är viktigt, däremot uppfattar de ett behov av kompetensutveckling inom sex- och samlevnadsundervisningen och en mer ämnesintegrerad undervisning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)