”…i Sverige finns det ingen likvärdighet…” En studie om huvudmannens uppdrag att erbjuda barn en likvärdig förskola av hög kvalitet

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

Författare: Astrid Lilja; [2021-10-22]

Nyckelord: Skolhuvudman; Förskola; Likvärdig; Huvudman; Kvalitet;

Sammanfattning: Förskolans samhällsviktiga funktion i förhållande till barns rätt till utbildning har expanderat och det kompensatoriska uppdraget fått en större betydelse i förhållande till att förskolan har möjligheter att verka mot social ojämlikhet. Den här studien syftar till att beskriva hur huvudmannen arbetar för att skapa förutsättningar för barn att få tillgång till en likvärdig förskola av hög kvalitet. Studien strävar också mot att belysa hur huvudmannens arbete med kvalitet och likvärdighet påverkar det individuella barnet på sikt. Studien är kvalitativ och utgår från åtta intervjuer med skolhuvudmän inom förskolan. Bronfenbrenners ekologiska systemteori är studiens teoretiska ram och utgör ett verktyg för att skapa förståelse för informanternas utsagor. Resultatet synliggör hur begreppen kvalitet och likvärdighet definieras och den komplexitet som finns kopplat till dem. Resultatet visar också vika insatser som görs samt vilka utmaningar skolhuvudmannen står inför i arbetet med likvärdighet och kvalitet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)