Undervisning i förskolan - en kvalitativ studie om förskollärares resonemang att leda undervisning utifrån barns olika behov av lednings, stimulans eller särskilt stöd

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Sammanfattning: Syftet med studien är att undersöka hur 8 förskollärare fördelade på olika förskolor resoneraroch utformar sin undervisning så att alla barn utvecklas och lär utifrån sina intressen ochbehov, främst för barn som av olika anledningar är i behov av särskilt stöd.Studien utgår från en fenomenologisk ansats och första ordningens perspektiv, eftersom vi ärintresserade av att få fatt i förskollärarnas erfarenheter och upplevelser av att skapaundervisning för alla barn, utifrån deras olika intressen och behov. Empirin har samlats ingenom kvalitativa intervjuer utifrån en semistrukturerad frågeguide med ett fåtal öppnafrågor. Materialet valdes att bearbetas utifrån en kvalitativ fenomenografisk analysmodell i 7steg, där vi sökte efter mönster och samband och succesivt skapade en gemensam förståelse.I resultatet framkommer det att förskollärarnas teoretiska perspektiv och yrkeserfarenhetpåverkar hur undervisningen planeras och genomförs, vilket i sin tur påverkar barnensmöjligheter att kunna utvecklas och lära utifrån sina intressen och behov. Förskollärarensteoretiska perspektiv påverkas av när de genomförde sin utbildning. Förskollärare med mångaårs yrkeserfarenhet utgår från ett mer individanpassat perspektiv där delaktighet blirbetydelsefullt för utveckling och lärande. Förskollärare med färre år i yrket arbetar mer utifrånett grupperspektiv där barnen har större möjligheter att kunna påverka sin utveckling ochlärande. Det framkommer även att det finns svårigheter i samspel dels mellan förskollärareoch dels i arbetslaget, men även i barnens samspel.Betydelsefullt för förskollärarnas möjligheter till att lyckas med att leda undervisning handlarom att skapa tydlig pedagogik, anpassa lärmiljön och ge barnen möjlighet till olikakommunikationsmedel. Framförallt att förskollärarna även arbetar systematiskt meddokumentationen, för att medvetet synliggöra deras arbete. I studien framkommer det bristeri arbetet med dokumentation, detta prioriteras ofta bort på grund av tidsbrist.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)