Inkludering för alla - En kvantitativ studie om hur lärare upplever förutsättningar för att inkludera elever med autism inom ordinarie skolundervisning

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

Författare: Martina Podgornik; [2018-08-07]

Nyckelord: autism; inclusion; regular education; school;

Sammanfattning: Den här studien undersöker hur lärare upplever förutsättningar för att kunna inkludera elever med autism inom ordinarie skolundervisning, vilket lärare anser är en svårighet. Syftet med den här studien är att i första hand undersöka frågeställningen utifrån lärares perspektiv, hur upplever de möjligheter att inhämta de kunskaper som behövs för att kunna inkludera elever inom spektrumet framgångsrikt inom ordinarie skolundervisning? I andra hand syftar den på att ta reda på om rektorer anser att lärare får den kompetensutveckling som behövs för att framgångsrikt kunna inkludera elever med autism inom ordinarie skolundervisning. Detta arbete belyser min egen insamlade empiri i form av enkäter i jämförelse med tidigare forskningsresultat. Resultatet indikerar i likhet med tidigare forskning att lärare anser att de inte får den kompentensutveckling som behövs för att gynnsamt kunna inkludera elever med autism i ordinarie skolundervisning. Rektorer anser att de ger lärare förutsättningar för att lyckas med inkludering av elever inom spektrumet, främst genom att de tillhandahåller handledning av speciallärare alternativt specialpedagog. Men å andra sidan anser lärare att de brister i sina kunskaper inom spektrumet och att lärare i högre grad borde utbildas och ges kunskaper om diagnosen. Därmed känns detta som en viktig fråga att belysa. Svensk titel: Inkludering för alla - En kvantitativ studie om hur lärare upplever förutsättningar för att inkludera elever med autism inom ordinarie skolundervisning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)