Storyline: flexibel eller uppstyrd undervisningsmetod? En kvalitativ studie om lärares planering och upplevelse av Storyline

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

Sammanfattning: Studien är en del av ett aktionsforskningsprojekt som syftar till att utveckla en skolas Storylineverksamhet. Syftet med studien är att få kunskap om hur lärare planerar undervisningen för en Storyline. Frågeställningarna som används för att nå syftet är följande: • Hur tänker lärarna kring planeringsfasen av Storyline?• Vad är lärarnas upplevelse av Storyline som metod? För att besvara studiens frågeställningar har totalt fem semistrukturerade intervjuer genomförts. Empirin har analyserats kvalitativt genom en induktiv tematisk analys. Resultatet visar att lärarna utgår ifrån planeringsmatriser men gör om planeringarna för att passa sin egen klass. Dessa ändringar baseras främst på vilket ämnesinnehåll som lärarna vill fördjupa, ta bort eller lägga till, men även på klassens förutsättningar och yttre omständigheter. Samtliga lärare beskriver att ett av Storylines främsta fördelar är elevernas glädje, driv och engagemang som lärarna upplever lockas fram. Att arbetet är ämnesövergripande och lite friare i sin karaktär beskrivs även som vinster med Storyline. Att implementera matematik och inkludera elever med särskilda behov upplever lärarna som Storylines främsta utmaningar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)