Omvårdnadsåtgärder som kan minska ångest efter en hjärtinfarkt : En litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

Sammanfattning: Bakgrund: Ångest är vanligt förekommande hos patienter med hjärtinfarkt, som ett svar på ett hotande tillstånd. Ångest kan ha en negativ inverkan på återhämtningen och leda till komplikationer, reinfarkt och för tidig död. Syfte: Att identifiera omvårdnadsåtgärder som kan minska patientens ångest efter en hjärtinfarkt. Metod: En litteraturöversikt där 15 kvantitativa artiklar har granskats för att få en överblick av kunskapsläget. För analys har Fribergs (2017) trestegsmodell använts. Resultat: Samtliga inkluderade patienter genomgick omvårdnadsåtgärder, enskilt eller i olika kombinationer, i syfte att finna ångestreducerade åtgärder. Litteraturöversikten ger indikationer på att omvårdnadsåtgärder så som information, utbildning, rådgivning, fysisk aktivitet samt stresshantering, var för sig eller i olika kombinationer, signifikant reducerar ångestnivån hos patienter med hjärtinfarkt. Signifikant ångestreduktion sågs i tolv av de 15 artiklarna. Slutsats: Hjärtrehabilitering som innehåller omvårdnadsåtgärder som information, utbildning, rådgivning, fysisk aktivitet samt stresshantering, har visat på positiva effekter på ångestnivåerna och bör erbjudas alla patienter som genomgått en hjärtinfarkt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)