Förpackningen, ett verktyg för att resurseffektivisera IKEAs distributionskedja

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

Författare: Hilda Hultenberger; Johnny Hultenius; [2016]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Arbetet har undersökt vilka verktyg och metoder inom förpackningsutveckling IKEA använder för att resurseffektivisera sin distributionskedja. Distributionskedjan har under senare år blivit av allt större betydelse då produktionsanläggningar och kunder finns över hela världen. Till följd av de ökade avstånden har kostnader kopplade till förpackningar och distributionskedjan ökat. Förpackningar har av den anledningen en central roll i distributionskedjan och inverkar på alla dess intressenter. I litteratur hävdas det att förpackningen har utvecklingspotential, främst inom de grundläggande funktionerna så som volym och hantering. Det hävdas också att förpackningen ofta är en kompromiss mellan distributionskedjans aktörers intressen vilket leder till resursineffektiva förpackningar och suboptimeringar. Samtidigt som det påstås att ett integrerat tillvägagångsätt där distributionskedjans alla aktörer involveras i förpackningsutveckling skulle leda till både bättre förpackningar och en resurseffektivare distributionskedja. Totalt har fyra intervjuer med koppling till IKEA genomförts. Två intervjuer har genomförts med leverantörer till IKEA, en intervju med avdelningen för förpackningsutveckling och en intervju med IKEAs centraldistributionscenter. Utifrån intervjuerna har det visat sig att IKEA aktivt arbetar med flera verktyg och metoder för att ständigt förbättra förpackningen, det för att nå en effektivare distributionskedja. Intervjuerna har också visat att det finns områden för fortsatt utveckling, främst kopplat till en leverantör.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)