Olika möjligheter till karaktärsskildring i bok och film? - En studie av Sandor slash Ida

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Litteraturvetenskap

Sammanfattning: Syfte med den här uppsatsen är att jämföra karaktärerna i romanen och filmen Sandor slash Ida för att komma åt vilka möjligheter som finns när det gäller karaktärsskildring i de olika medierna. Frågeställningen är enligt följande: ? Skiljer sig huvudkaraktärerna åt mellan romanen och filmen, och i så fall på vilka sätt? För att kunna svara frågeställningen användes underfrågor för att kunna uppnå syftet med uppsatsen: ? Hur lär vi känna huvudkaraktärerna i romanen respektive filmen när det gäller känslor, humör, deras sociala roll och andras förväntningar på dem? Förhoppningen är att resultatet av uppsatsarbetet också ska bli något som kan användas i rollen som gymnasielärare, i framtida undervisningssituationer, exempelvis för att diskutera filmatisering av romaner eller karaktärsskildringar i romaner och filmer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)