Att outsourca eller inte? : En kvalitativ studie om fördelar och nackdelar med outsourcing

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Umeå universitet/Företagsekonomi

Sammanfattning: “Gravitationsmodellen” är en teori som menar på att handel mellan två parter ökar ju mindre avståndet är mellan dessa. Enligt denna teori är det fördelaktigt för företag som är lokaliserade i ett avlägset område, “långt” ifrån marknaden, att “närma” sig den. Detta är speciellt aktuellt för tillverkningsbolag med begränsade transportmöjligheter i och med avsaknad av utvecklade logistikhubbar. Att bygga en ny fabrik närmare marknaden kan bli kostsamt och ett alternativ att “närma” sig marknaden är att outsourca (det vill säga överföra en intern funktion till en extern part) försäljningsbara enheter (det vill säga enheter som är redo för försäljning till kund) till ett tredje part distributionscenter.  Detta examensarbete, som skrevs på kommission för ett svenskt tillverkningsbolag, undersökte just fördelarna och nackdelarna för ett tillverkningsbolag, med produktion som kärnverksamhet, som var lokaliserat “långt” ifrån marknaden att outsourca försäljningsbara enheter till ett tredje part distributionscenter. För att svara på forskningsfrågan användes tre datainsamlingsmetoder. Arbetet började med en litteratursökning där information från relevanta artiklar och böcker presenterats. Denna information användes sedan vid formuleringen för frågorna till intervjuerna och slutligen användes intervjusvaren som bas för en observation på tillverkningsbolagets produktionsenhet. Efter observationen gjordes tre analyser utifrån all insamlad data.  I den första analysen (PESTEL) identifierades externa faktorer som kunde påverka tillverkningsbolaget, såsom tullar, skatter, materialtillgång samt tillgång och utveckling. Den andra analysen (7-S) som gjordes tog hänsyn till interna faktorer och inkluderade faktumen att den interna kompetensen var hög, ansvarsområdena väl uppdelade och att vissa processer var i behov av att uppdateras. Den sista analysen (SWOT) var en sammanställning av tillverkningsbolagets styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Identifierade styrkor inkluderade tillverkningsbolagets välutvecklade produktion och unika produkter, svagheter var deras avstånd till marknader och otillräckliga kapacitet, möjligheter var i form av outforskade marknader och den teknologiska utvecklingen, medan hot inkluderade den rådande materialtillgången och risken att fler konkurrenter skulle tillträda marknaden.  Arbetet resulterade i att fem fördelar respektive nackdelar med outsourcing kunde identifieras. Fördelarna var 1) komma närmare marknaden, 2) kan fokusera på kärnområden, 3) effektivare transporter, 4) yta frigörs åt produktion och 5) outsourcing kan bli en långsiktig strategi. Nackdelarna var 1) förlorad känsla av kontroll, 2) risk för beroendeställning, 3) tredje parts kompetens, 4) planering för multifunktionella artiklar och 5) kommer längre bort från vissa kunder. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)