Faktorer som påverkar elevers lärande : En studie om elevers uppfattningar

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik

Sammanfattning: SammanfattningLärande är ett komplext begrepp som påverkas av många faktorer. I boken ”Visible Learning”presenterades en sammanställning av 50 000 forskningsartiklar med fokus på faktorer som harpositiv och negativ verkan på elevers prestationer (Hattie 2009). Det undersöktes 138 faktorersom rangordnades efter effekten som de hade på elevers prestationer (Bilaga 1). Illeris (2007)anser att vårt kulturella och samhälleliga arv påverkar sättet som vi organiserarundervisningen på, vilket försvårar direkt applicering av Hatties (2009) resultat på svenskaskolor. Anledningen till att studien genomfördes var förhoppning om att få en översikt överfaktorer som enligt elevers upplevelse påverkar elevers lärande under svenska förhållandensamt för att få en indikation på hur de gör det. Studiens syfte var att undersöka den påverkansom några faktorer inom kategorierna: undervisningen, läraren, skolan, eleven och hemmethar på elevernas lärande vid teknik- och ekonomiprogrammet utifrån elevernas upplevelse.Studiens frågeställningar är: vilka faktorer som enligt eleverna på teknik- ochekonomiprogrammet påverkar elevernas lärande, finns det några skillnader i uppfattningar omfaktorer som påverkar elevernas lärande mellan de två undersökta elevgrupperna och i så fallvilka skillnader och vilka likheter och skillnader finns mellan resultatet i denna och Hattiesstudie? Som metodiskt angreppssätt användes fokuserade gruppintervjuer. Enligt Morgan ärfokusgrupper en forskningsteknik där data samlas in genom gruppinteraktion runt ett ämnesom bestäms av forskaren (Wibeck 2000). Trots det att studiens intention inte var att mäta ivilken omfattning de undersökta faktorerna påverkar elevernas lärande lyfte eleverna framvikten av tre av dessa faktorer framför de andra. De faktorerna är lärare, uppförande iklassrummet/studiero och undervisningsstrategier. Studiens resultat överensstämmer till stordel med Hattis (2009) resultat men det finns också några intressanta skillnader.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)