Där litteratur möter historia: Beowulfkvädet under 1900- och 2000-talet

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Historia

Sammanfattning: Beowulfkvädet skrevs antagligen ned någon gång på 1000-talet och eftersom att vi bara har en kopia av manuskriptet kvar kan vi med säkerhet säga att historien om Beowulf inte ändrats de senaste 1000 åren. Trots detta har våra tolkningar av Beowulfkvädet varierat kraftigt de senaste 100 åren. Jag har med hjälp av ett 40-tal översättningar och analyser av Beowulfkvädet skrivna mellan åren 1901-2018 i Sverige, Storbritannien och USA försökt hitta dessa skillnader och koppla dem till utvecklingen inom historie- och litteraturvetenskapen i de berörda länderna. Jag har också använt mig av skillnaderna i källmaterialet för att visa på hur historiekulturen i länderna sett ut och förändrats under den undersökta tiden. Det jag fann var att förändringarna i hur Beowulfkvädet tolkats mycket riktigt följt de förändringar som skett både inom historie- och litteraturvetenskapen, men också i de berörda ländernas historia i stort då till exempel de båda världskrigen varit klara brytpunkter i hur texten analyserats. Med hjälp av dessa resultat kunde jag också måla upp en bild av ländernas historiekulturer och visa på hur mycket dessa förändrats de senaste 100 åren.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)