Intensivvårdssjuksköterskors arbete med intensivvårdsdelirium

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Bakgrund: Tidigare studier har visat att intensivvårdsdelirium (IVA-delirium) drabbar upp till 80 % av alla intensivvårdspatienter, tillståndet är svårt att förutse och att vårda. Detta kan leda till stora konsekvenser för patient, anhörig och vårdpersonal. Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva intensivvårdssjuksköterskans bedömning och arbete med intensivvårdsdelirium hos intensivvårdspatienter. Metod: En kvantitativ enkätstudie genomfördes där enkäter delats ut till intensivvårdssjuksköterskor på fyra av de större sjukhusen i södra Sverige. Resultat: Resultatet visade att majoriteten av intensivvårdssjusköterskorna inte använde någon bedömningsskala. De önskade tydligare riktlinjer för åtgärder samt mer stöd från läkarna, både i bedömningen och insättning av åtgärder. Konklusion: Även om IVA-delirium är ett komplext tillstånd att vårda kan tydliga riktlinjer, samarbete och utbildning underlätta för personalen samt gagna patienten. Mer forskning krävs om intensivvårdssjuksköterskors arbete kring IVA-delirium.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)