Att leda och att leda i kris : En kvalitativ studie om åtta chefers syn på ledarskap

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Författare: Nathalie Benon; Daniella Johansson; [2020]

Nyckelord: ledarskap; genus; kris; coronavirus;

Sammanfattning: Denna studie syftar till att undersöka hur chefer ser på sitt eget ledarskap samt hur de upplever att deras ledarskap påverkas av en krisartad situation, i detta fall spridningen av covid-19. Studien syftar även till att lyfta fram ett genusperspektiv på ledarskap. Studiens empiriska material är hämtat från kvalitativa intervjuer som har genomförts med åtta chefer från olika organisationer inom handelsbranschen. Av de åtta cheferna bestod hälften av män och hälften av kvinnor. Intervjupersonerna valdes ut genom ett målstyrt urval och intervjuerna genomfördes på ett semistrukturerat vis för att ge utrymme för respondenterna att svara helt utifrån sina egna perspektiv. Samt för att vi ska ha möjlighet att få en djupare förståelse inom ramen för vårt valda fenomen. Tidigare studier har visat tecken på att dagens ledarskap går att beskriva på otaligt många sätt samt att det finns många olika ledarskapsstilar att anta som ledare. Även kön kan vara en påverkande faktor på ledarskapet på grund av de strukturer och föreställningar som finns gällande det manliga och kvinnliga könet i samhället. Huruvida ledarskapet påverkats av krisartade situationer så säger tidigare forskning att det ställs andra förväntningar på ledarskapet samt ledaren i dessa situationer. Vidare visar vår studie även på en distinktion mellan chefskap och ledarskap. Det framkommer att våra respondenter främst använder sig av en demokratisk ledarskapsstil med inslag av det auktoritära och transformativa ledarskapet. Vidare framgår det att det fortfarande finns föreställningar om ledarskap som är kopplat till kön men att det är en ambivalent frågeställning. Vad gäller ledarskap i kris så visar vår empiri på att våra respondenter inte förändrar sitt ledarskap i grunden men att det sker vissa omprioriteringar i den krisartad situation som råder i vår värld idag.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)