Datalagring : En uppsats om skiftet mellan datalagring lokalt och i molnet

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

Sammanfattning: Vi lever i ett informationssamhälle. Idag hittar vi fakta om vad som helst, var vi än är, genom de gigantiska och otroliga resurser som nås via ICT idag. Med ökad teknisk kapacitet har informationsinsamlingen ökat drastiskt i mängd. Hur vi lagrar data är dock mindre diskuterat. Det nya skifte som kommit fram i datalagring är en flytt från lokalt förvaltade servrar till lagring i molnet. Molntjänster är ett idag allmänt känt begrepp inom IT-branschen, men för att få så mycket uppmärksamhet är termen väldigt vag. Uppsatsen syftar till att reflektera kring molnets innebörd samt utreda om molnet lämpas för datalagring. Studien fastställer vilken affärsnytta en organisation kan utvinna av datalagring i molnet samt om de problem som finns det datalagring idag kan lösas genom att flytta lagringen till molnet. De problem som kommer med den ökade datamängden i informationssamhället samt de lagringstekniker i form av servrar som används idag, presenteras. Teoretiska definitioner av molnet framställs samt hur dessa definitioner skiljer sig från användares synsätt. Resultatet som presenteras ger en definition av hur molntjänster kan användas av organisationer för att lagra data samt vad organisationer kan utvinna av detta. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)