Kvinnors reaktioner och informationsbehov vid positivt HPV- resultat – en litteraturbaserad studie

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

Sammanfattning: Bakgrund: Livmoderhalscancer är den fjärde vanligaste cancerformen globalt och ett stort folkhälsoproblem. Den orsakas av cellförändringar som är resultatet av en kvarstående infektion med Humant papillomvirus (HPV). HPV är en mycket vanlig sexuellt överförbar infektion som drabbar nästan alla sexuellt aktiva både män och kvinnor. Alla kvinnor mellan 23-64 år i Sverige kallas vart tredje-femte år på screening med gynekologiska cellprover. Detta görs för att upptäcka tidiga cellförändringar. Cellprovet analyseras idag med cytologi men man kommer hösten 2018 att i vissa fall istället börja analysera cellproverna för HPV. Syfte: Litteraturstudiens syfte var att undersöka reaktioner och informationsbehovet kring humant papillomvirus hos kvinnor 23-64 år. Metod: En litteraturstudie användes för att besvara syftet. 16 artiklar valdes ut genom sökningar i databaser och manuell sökning i referenslistor. Tio artiklar var kvalitativa och fem artiklar var kvantitativa. En av artiklarna använde sig av både kvalitativ och kvantitativ ansats. Artiklarna analyserades med hjälp av innehållsanalys. Resultat: Resultatet visade att det fanns stora kunskapsbrister kring HPV. Ett positivt HPV- resultat orsakade psykosociala reaktioner såsom oro, skam, stigma, rädsla och chock. Det påverkar också relationer till partners. Kvinnorna hade ett stort informationsbehov kring HPV men för mycket information orsakade ökad oro. Det bästa sättet att ge information var genom telefonsamtal eller personliga möten där frågor kunde ställas direkt. Broschyrer var också ett bra alternativ då dessa kunde läsas var och när det passade kvinnorna. De flesta kvinnor valde att söka mer information på internet vilket kunde vara problematiskt då det fanns mycket felaktig information och det var svårt att veta vilken information man kunde lita på. Diskussion: Kvinnorna hade övervägande negativa reaktioner kring ett positivt HPV-resultat. Informationsbehovet var stort trots att för mycket information visade sig ge ökad oro. Sättet informationen gavs på var viktigt. Det fanns inget konsensus kring när den bästa tidpunkten att informera om HPV var.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)