Den Nya E-boken - En studie om e-bokens användning och potential

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Syfte: Ta reda på vilka för- och nackdelar en e-bok kan ha ur användarsynpunkt jämfört med en pappersbok. Undersöka hur e-bokens attribut står sig jämfört med pappersbokens. Ta reda på vilka faktorer som kommer att påverka e-bokens spridning. Se om det finns några faktorer som kommer att bli hinder för innovationsspridningen. När allt ovanstående är genomgånget vill vi ha ett svar på frågan: Hur ser framtiden ut för e-boken som ett alternativ till pappersboken? Slutsatser: E-boken har stora möjligheter att fungera som ett bättre läromedel under akademiska studier än pappersboken. Detta på grund av möjligheterna att öka interaktiviteten under inlärning, något som möjliggör användningen av bättre pedagogiska verktyg. Som hinder kan vi se gammal utrustning, teknisk osäkerhet och okunskap. I samtliga fall är dessa hinder inte oöverkomliga. Det bästa sättet för producenterna att öka spridningen av e-böcker är att leta fram innovatörer och tidiga användare inom studentgrupper. Svaret till var e-bokens framtid ligger i motivationen hos producenterna. Det finns ett mervärde för konsumenterna, det finns utvecklade hårdvaror som gör det möjligt att använda e-böckerna till ett rimligt pris.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)