Digital transformation i SMF : En fallstudie inom byggindustrin

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Sammanfattning: Syfte - Små och medelstora företag (SMF) möter motgångar och kämpar med sin digitala transformation. Det finns heller ingen erkänd process för digital transformation för SMF, och därmed ett gap i litteraturen för användandet av processer för digital transformation i SMF. Studiens syfte är således att öka förståelsen för hur små och medelstora företag kan arbeta med digital transformation. Metod - Studien är av explorativ karaktär med en abduktiv ansats. Primärdata samlades in genom 15 intervjuer på ett SMF i byggindustrin. Intervjuerna utfördes i tre vågor för att först säkerställa studiens relevans, sedan för att samla in min huvudsakliga primärdata och slutligen för att konfirmera och justera studiens resultat. En tematisk analys i fyra steg inspirerad av Braun och Clark (2014) har använts som analysmetod. Resultat - Studien har resulterat i en process där fyra faser visar på hur SMF kan arbeta med digital transformation. De fyra faserna är (1) Problemformulering, (2) Handlingsplan, (3) Implementering och slutligen (4) Uppföljning. Faserna består av nio steg där varje fas, steg och underliggande aktivitet motiveras, förklaras och styrks. Processen presenteras och förklaras tillsammans med rekommendationer på hur SMF kan arbeta med processen. Teoretiska implikationer - Studiens teoretiska bidrag är flera, men bidrar främst med ökad förståelse för hur SMF kan arbeta med processen för digital transformation genom (1) en fallstudie i en - för litteraturen - ny bransch, (2) ökad förståelse för uppföljningen av digital transformation i stora, små och medelstora företag, (3) hur interna och externa resurser kan användas på ett effektivt sätt i processen för digital transformation, samt (4) identifiering av möjliggörande faktorer för digital transformation i SMF i byggindustrin. Praktiska implikationer - Det praktiska bidraget är främst en process som kan användas av SMF för att arbeta med processen för digital transformation. Processen kan användas av företag och chefer för att planera för, besluta om, implementera och följa upp processen för digital transformation i SMF. Genom att använda processen kan SMF undvika typiska SMF-hinder så som brist på resurser, expertis, struktur och vägledning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)